Odmietnuť všetko môžete tu.

KONTAKTY

RAPHAEL s.r.o.
tel: +421 919 122 280
napíšte nám

TOVAR V AKCII

naša cena 7,60 EUR
naša cena 4,80 EUR
naša cena 8,40 EUR

 

 


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRÍRODNÁ LEKÁREŇ s.r.o.

 

1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (-ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou: PRÍRODNÁ LEKÁREŇ s.r.o so sídlom Papraďová 1A, 821 01 Bratislava,

IČO : 50752731, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. : sro, vložka č. 117718/B

Vedúci lekárnik: PharmDr. Eszter Szaniszló Máriássy

Číslo povolenia: 09484/2018/HF

Kód poskytovateľa: P69731160301

(ďalej aj ako „predávajúci“).

1.2 Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Kupujúci bude môcť objednávku odoslať až potom, čo na Webovom sídle vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

1.3 Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok internetového obchodu predávajúceho vedeného na webovom sídle predávajúceho www.prirodnalekaren.com (ďalej len „webové sídlo“).

1.4 Predávajúcemu vydal Štátny ústav pre kontrolu liečiv, dňa 18.12.2017, povolenie oprávňujúce vykonávať internetový výdaj.

1.5 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

1.6 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.

  
2 Sortiment tovaru

2.1 Sortiment internetového výdaja tvoria voľnopredajné lieky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, kozmetické výrobky, ekodrogéria a  iné tovary uvedené na Webovom sídle

2.2 Pokiaľ sú predmetom internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tento je limitovaný zo zákona spôsobom, kedy predmetom internetového výdaja môžu byť len:

a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,

b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo II b. skupiny.

c) humánny liek s obsahom drogového prekurzora sa môže vydať len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus podľa odborného usmernia MZSR č. OF/0504/2016 z 18.8.2016.

2.3 Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja je uvedený položkovite s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Fakultatívne môže byť pri každej položke uvedený údaj o dostupnosti.

2.4 Zoznam tovaru elektronického obchodu na Webovom sídle, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho alebo do 12 hodín po odoslaní bežnej objednávky alebo do 2 hodín od odoslania expresnej objednávky.

3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.2 Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „Formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho. K vyplneniu Formulára objednávky možno pristúpiť bez registrácie na Webovom sídle alebo ako registrovaný zákazník po registrácii prostredníctvom registračného formulára na webovom sídle. 

3.3 Formulár objednávky obsahuje:

a) Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni:

1. názov verejnej lekárne
2. adresu verejnej lekárne
3. telefónne číslo verejnej lekárne
4. obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
5. adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
6. identifikačné číslo organizácie
7. číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
8. kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti

b) identifikačné (dodacie) údaje kupujúceho:

1. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu
2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu
3. fakturačnú adresu kupujúceho
4. dodaciu adresu kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou kupujúceho
5. elektronickú adresu kupujúceho
6. telefónne číslo kupujúceho
7. súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho

c) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom:

1. meno,  priezvisko a adresu bydliska odberateľa, ak ide o fyzickú osobu
2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu
3. elektronickú adresu odberateľa
4. telefónne číslo odberateľa

d) identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke tovare:

tj .názvov a špecifikáciu a cenu tovaru.

1. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky
2. liekovú formu, ak ide o liek
3. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek
4. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky
5. počet balení

e) číslo objednávky

f) dátum prijatia objednávky

g)možnosť odoslania poznámky, správy pre verejnú lekáreň

h) potvrdenie prijatia objednávky

 

3.4 Formulár objednávky ďalej obsahuje:

a) stručnú charakteristiku vybraných tovarov

b) množstvo (počet) vybraných kusov tovaru

c) celkovú cenu jednotlivých vybraných tovarov s DPH po vynásobení vybraným počtom kusov tovaru

d) jednotkovú cenu vybraných tovarov s DPH

e) celkovú cenu za všetok vybraný tovar s DPH

f) zvolený spôsob dopravy tovaru a termín dodania tovaru

g) zvolený spôsob platby za tovar

h) súhlas kupujúceho s VOP

i) súhlas so zasielaním informačných emailov

j) potvrdenie kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu

k) odkazy na identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

3.5 Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

a) číslo objednávky,

b) označenie objednaného tovaru s uvedením množstva objednaného tovaru

c) cena za jeden kus tovaru, cena za vybraný počet kusov tovaru a celková cena za všetky tovary,

d) meno, priezvisko, elektronická adresa, telefónne číslo, fakturačná resp. dodacia adresa kupujúceho,

e) spôsob doručenia tovaru a platby za tovar s uvedením poplatku za doručenie tovaru.

3.6 Objednávka vykonaná cez webové sídlo je zabezpečená protokolom SSL.

  
4. Dodacie podmienky a spôsob doručenia

4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehota pre tovar ktorý je skladom k dispozícii, označenie v e-shope "Na sklade", je spravidla do 48 hodín od prijatia objednávky.

4.2.  Ak je pri produkte v e-shope napísené "Na sklade u dodávateľa" momentálne tovar nie je fyzicky na sklade u predávajúceho, ale je možné ho objednať u dodávateľa . V takomto, ako aj v prípade predĺženia času dodacej lehoty alebo zmeny v objednávke, budeme informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky. Rovnako aj v prípade, keď produkt nie je na Slovensku dostupný, ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie)

4.3. O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu.

4.4.  Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle  +421 948 686 604 alebo emailom na adrese papradova@prirodnalekaren.com

Termíny doručenia a cena poštovného je určená nasledovne:  

Platby a doprava

Doba doručenia

Cena dopravy

Objednávka
do 50€

Objednávka 

nad 50 €

Objednávka 

nad 100 €

 

Kuriér (doručenie v Bratislave)

platba prevodom

do 48 h

4,00 €

2

ZDARMA

platba na dobierku

do 48 h

     4,80€

2

ZDARMA

Kuriér (doručenie po celom Slovensku)

platba prevodom

do 48 h

4,00

2

ZDARMA

platba na dobierku

 

4,80

2

ZDARMA

Vyzdvihnutie v kamennej lekárni v Bratislave

Papraďová 1A

do 24 hodín

ZDARMA

4.5 Termínom dodania nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci - vis maior, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.6 Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.7 Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

4.9 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.10 V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, zmluva zaniká uplynutím piateho dňa odo dňa, kedy bol predávajúcemu tovar vrátený ako neprevzatý, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade zániku zmluvy je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.11 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak kupujúci návrh neschváli, predávajúci mu vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru (ak bola kupujúcim zaplatená); kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky. 

4.12 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

4.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.14 Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovom sídle sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

 5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) platbou v hotovosti alebo kartou (priamo v priestoroch verejnej lekárne)

b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti alebo kartou

c) online bankovým prevodom cez platobnú bránu Trust Pay.

6. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy a reklamácia

6.1 Podmienky odstúpenia od zmluvy, vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamácie a uplatnenia nárokov pri reklamácii tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je uvedený na webovom sídle lekárne

7. Ochrana osobných údajov

Celé znenie je uvedené samostatne  na webovom sídle lekárne

8. Kontakty

8.1 Adresa prevádzky lekárne, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: PRÍRODNÁ LEKÁREŇ,Papraďová 1A, 821 01 Bratislava Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja je nasledovný:

papradova@prirodnalekaren.com     Mobil: +421 948 686 604

8.2 Konzultácie sú poskytované v čase otváracích hodín prevádzky lekárne

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2018

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.